@inproceedings{xu2022lie,
  title={Lie to Me: Abusing the Mobile Content Sharing Service for Fun and Profit},
  author={Xu, Guosheng and Li, Siyi and Zhou, Hao and Liu, Shucen and Tang, Yutian and Li, Li and Luo, Xiapu and Xiao, Xusheng and Xu, Guoai and Wang, Haoyu},
  booktitle={The ACM Web Conference (WWW 2022)},
  year={2022}
}